Massagetherapie Hilversum
Massagepraktijk Hilversum is tijdelijk gesloten

Privacyverklaring van Massagetherapie Hilversum

Privacybeleid nieuwsbrief

Ik ga zorgvuldig om met de gegevens die je op mijn site achterlaat. Deze worden alleen gebruikt bij je inschrijving op mijn nieuwsbrief (via MailChimp).

Je gegevens worden niet voor andere dingen gebruikt en niet aan anderen gegeven, tenzij ik daartoe verplicht ben door wet- of regelgeving. In dat laatste geval doe ik mijn best je hierover tijdig te informeren.

Je ontvang alleen mijn nieuwsbrief als je mijn klant bent en/of als je daarvoor zelf toestemming hebt gegeven. Je hebt je dan zelf aangemeld voor de nieuwsbrief, of aan mij gevraagd om je toe te voegen aan de maillijst. In iedere nieuwsbrief vind je een link om je af te melden als je dat wilt, of je mailadres te wijzigen. Ik verstuur de nieuwsbrief via MailChimp, waarmee ik een verwerkersovereenkomst heb afgesloten. Je mailadres wordt niet aan andere partijen doorgegeven en ook niet door mij gebruikt voor iets anders dan waarvoor je toestemming hebt gegeven.

Ik bewaar je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

Privacybeleid cliënten:

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als uw behandelende therapeut, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO. Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.

Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en die ik, na uw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener bijvoorbeeld bij de huisarts.

Ik doe mijn best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik:

 • zorgvuldig omga met uw persoonlijke en medische gegevens,
 • er voor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens

Als uw behandelend therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier. Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doeleneinden gebruikt worden:

 • Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond, of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming.
 • Voor het gebruik voor waarneming, tijdens mijn afwezigheid.
 • Voor gebruik tijdens intercollegiale toetsing (de gebruikte gegevens zijn geanonimiseerd).
 • Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik of mijn administrateur, een factuur kan opstellen.
 • Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen.
 • De gegevens in het cliëntendossier blijven zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist 15 jaar bewaard.

Op de zorgnota die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u deze nota kan declareren bij uw zorgverzekeraar.

 • Uw naam, adres en woonplaats
 • uw geboortedatum
 • de datum van de behandeling
 • een korte omschrijving van de behandeling, zoals bijvoorbeeld ‘behandeling natuurgeneeskunde’, of ‘psychosociaal consult’
 • de kosten van het consult

Heb je een klacht over de privacy?

Als je vindt dat ik niet goed om ga met je persoonlijke gegevens, laat het mij dan alsjeblieft weten via telephone (06 1512 2994) of mail (info@massagetherapie-hilversum.nl). Ook kun je een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de Autoriteit Persoonsgegevens website.